Menu

Algemene voorwaarden

Slide

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst door consumenten of handelaren. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op handelaren voor toekomstige handelsbetrekkingen zonder dat deze formeel hoeven te worden uitgedrukt. Tenzij uitdrukkelijk anders door ons goedgekeurd, kunnen we de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een handelaar worden gebruikt, niet aanvaarden.

Download en/of print de algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Informatie over ons

Deze website wordt beheerd door Baby Plus BV (“wij”) en de goederen die je koopt zullen door ons worden geleverd. Baby Plus is gecertificeerd door Trusted Shops en heeft zich ertoe verbonden de Trusted Shops gedragscode na te leven die op www.trustedshops.nl kan worden geraadpleegd.

Baby Plus BV
KvK-nummer: 360.37.595
Btw-identificatienummer: NL 009867 892 B01
De Corantijn 37D
1689 AN Zwaag
Nederland
+31 (0) 229 215186
info[at]babyplus.nl

Bereikbaarheid:

Maandag: 13:00 – 17:30 uur
Dinsdag: 09:30 – 17:30 uur
Woensdag: 09:30 – 17:30 uur
Donderdag: 09:30 – 17:30 uur
Vrijdag: 09:30 – 17:30 uur

Artikel 2 – Je persoonlijke gegevens

Wij zullen je persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Artikel 3 – Bestellen

Je kunt een bestelling van goederen – aangeboden tot koop – op deze website plaatsen door het volgen van de aanwijzingen op het scherm na het klikken op het product dat je wilt kopen. Je krijgt de gelegenheid om je bestelling te controleren en eventuele invoerfouten te wijzigen, totdat jij je bestelling plaatst door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. Door te klikken op “Bestelling plaatsen” is je bestelling geplaatst.

Wij bevestigen de ontvangst van je bestelling door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij de bestelling accepteren. Met deze e-mail is de overeenkomst gesloten.

Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke goederen die in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van je bestelling worden genoemd. Gelieve deze gegevens te lezen en te controleren in deze e-mail om ervoor te zorgen dat deze correct zijn.

Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als je niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

De contractuele taal is Nederlands.

Waar wij je bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om goederen die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren.

Artikel 4 – Prijzen en verzendkosten

Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door ons, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling worden weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn.

Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen mogelijk onjuist worden geprijsd. In dat geval zijn wij niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren.

Wij zullen ofwel je bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of wij zullen je contacteren met de vraag of je (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om je te contacteren of indien je niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij je bestelling annuleren en de prijs die je reeds hebt betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan onze vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) verder met je bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief btw (indien van toepassing), maar exclusief verzendkosten. Verzendkosten kunnen hier worden geraadpleegd. Deze worden afzonderlijk aan je gemeld voordat jij je bestelling plaatst waarna deze tevens per e-mail worden bevestigd.

Op onze website tonen wij twee prijzen:

 • de adviesverkoopprijs; dit is de prijs die vanuit de fabrikant wordt aanbevolen voor het product.
 • de verkoopprijs; dit is de prijs die Baby Plus vraagt voor het product

Kortingspercentages worden weergegeven aan de hand van het verschil tussen de adviesverkoopprijs en Baby Plus-verkoopprijs.

Artikel 5 – Beschikbaarheid en levering

Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid.

Wij leveren in Nederland, België en over het algemeen aan alle landen binnen de Europese Unie. Een compleet en actueel overzicht van deze landen (inclusief verzendkosten) vind je hier. Wij leveren de door jouw bestelde goederen op het adres dat je ons doorgeeft op het moment dat jij je bestelling op deze site plaatst.

Levering zal geschieden op basis van de informatie op de productpagina’s nadat je bestelling is geaccepteerd.

Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de goederen op de overeengekomen datum te leveren. Indien geen datum is vermeld, zullen wij de goederen leveren binnen 30 dagen na de dag waarop jij je bestelling hebt geplaatst en door ons geaccepteerd is.

In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om de goederen binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met jou een alternatieve leveringsdatum overeenkomen.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering van de producten in ontvangst te nemen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat je niet beschikbaar was.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van de terugzending komen voor jouw rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

 • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Garantie

Zonder beperking van je herroepingsrecht kun je het product retourneren aan ons, bv. als het product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of het om een verkeerd geleverde hoeveelheid gaat.

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet je deze schade – indien mogelijk – onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien je niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor je wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft je wettelijk recht op garantie. Maar je helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij:

 • voor een volledige terugbetaling zorgen
 • voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte goederen zorgen als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is, of
 • naar jouw keuze, de goederen op onze kosten (inclusief de kosten van verzending) repareren of vervangen tenzij dit niet mogelijk of onevenredig duur is. In dit geval ontvang je de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze goederen.

We zullen je op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte producten.

Artikel 9 – Eigendom

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen aan jou of een door jouw aangewezen derde zijn geleverd, draag je het risico en ben je overeenkomstig aansprakelijk.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt:

 • in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid
 • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
 • in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de
 • nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.

Artikel 11 – Algemeen

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen. We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke Algemene Voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door Nederlands recht.

Artikel 13 – Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure.